Teenused

Meie käest teenuseid tellides on Teil võimalik:

• saada äriprojektile vajalik rahaline toetus (rahastamine) või pikaajaline laen;

• kaasata ärisse investoreid;

• täpsustada äriprojektiga seotud mõtteid, võimalusi, ohte jms;

• saada infot valitud turu olemasoleva või perspektiivse konkurentsiolukorra ja seda mõjutavate tegurite kohta;

• saada teada klientide rahulolu, ootused, lojaalsuse tase ja seda mõjutavad tegurid;

• saada infot klientide valmisoleku kohta maksta mingi toote või teenuse eest mingit konkreetset hinda;

• saada teada, kuidas kliendid tajuvad reklaami ja milline on reklaami mõju;

• saada teada investeeringu tasuvusaeg, tegevuse kasumilävepunkt, investeeringu tasuvuse määr, investeeringu rahaline puhasnüüdisväärtus;

• saada teada äri või investeeringu tasuvust mõjutavad tegurid ja nende muutumise trendid;

• saada kvaliteedijuhtimise süsteem, mis kindlustab tegevuse ja toodangu ohutust ja kvaliteeti, tõstab usaldust ja mille alusel on soovi korral võimalik taotleda toodetele ka CE-märgise kasutamise õigust;

• saada oskused, mis aitavad Teil paremini mõista ettevõtte finants-majandusliku olukorra hetkeolukorda ja suundumisi ning mis annavad Teile saadud info alusel suurema kindlustunde võtta vastu otsuseid, mis aitavad kaasa ettevõtte arengule soovitud suunas.

• lasta juhtida ettevõtte finantse;

• saada detailideni kalkuleeritud ja igakülgselt põhjendatud hinnad või kulumudelid;

• saada äriprotsessidega seotud dokumentatsioon, mis on sobilik esitamiseks Finantsinspektsioonile, Konkurentsiametile  ja teistele riiklikele ametitele;

• saada äriplaanide ja uuringute tõlkeid (eesti keelest inglise keelde ja inglise keelest eesti keelde).


Täpsemat infot selle kohta, mida Teil on võimalik meie käest saada enda äritegevuse heaks on võimalik leida teenuste menüüst konkreetsete teenuste alt või helistades meile telefonil 6777 694 või kirjutades e-kirja aadressile konsult@mkonsult.ee.