Kvaliteedijuhtimine

Meie käest kvaliteedijuhtimise teenust tellides saate Te ettevõttele kvaliteedijuhtimise süsteemi, mis:

• kindlustab tegevuste ja toodangu ohutust;

• kindlustab toodangu või teenuste kvaliteeti;

• tõstab usaldust ettevõtte ja tema poolt väljastatava toodangu või teenuste suhtes;

• annab võimaluse vajaduse korral taotleda toodetele ka CE-märgise kasutamise õigust.


Koostame kvaliteedikäsiraamatuid, mis on vajalikud teatud toodetel näiteks CE-märgise kasutamise õiguse taotlemiseks, aga ka ettevõtte ohutuse ja igakülgse kvaliteedi tagamiseks ja ettevõtte suhtes usalduse suurendamiseks.


Paljude toodete puhul (nendesse tootekategooriatesse kuuluvatel toodetel, millele CE-märgis on vastavate direktiividega ette nähtud) on vajalik CE-märgis, enne kui neid võib müüa Euroopa Majanduspiirkonnas (so EL-s, Islandis, Liechtensteinis, Norras). CE-märgis kinnitab, et toodet on hinnatud ning see vastab ELi keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele. Juhul kui tootja lisab tootele CE-märgise, deklareerib ta oma ainuvastutusel, et toode vastab kõigile õigusaktide nõuetele, mis on vajalikud CE-märgise saamiseks.


Tooted, mis võivad olla kasutajale ohtlikud (näiteks elektrikaubad, masinad, mänguasjad, isikukaitsevahendid, enamus ehitustooteid jms) peavad kindlasti olema varustatud CE-märgisega. Juhul kui tootel puudub kohustuslik CE-märgis, võib see osutada, et toode võib olla ohtlik või et tootja ei tunne tootele esitatavaid nõudeid. Teatud toodete osas, mida loetakse eriti ohtlikeks ning mis vajavad katsetamist, kohustavad direktiivid tootjat tegema koostööd ühe või mitme sõltumatu kolmanda osapoolega, keda nimetatakse teavitatud asutusteks.


Selleks, et teavitatud asutus saaks anda omapoolse heakskiidu tootele (tootesarjale), vajab ettevõtte tootmisohje sertifitseerimist. Sertifitseerimisprotsessi käivitumise eelduseks on toimiva tootjatehase tootmisohje (kvaliteedijärelevalve süsteemi) olemasolu, mis on loodud tootmisprotsessi juhtimiseks ja toote tehniliste parameetrite määratlemiseks ning kindlustamiseks. Kvaliteedijärelvalve süsteemi üheks oluliseks osaks on kvaliteedikäsiraamat. Seega tootjad, kes peavad kasutama toodetud tootel CE-märgist, peavad muuhulgas koostama või laskma koostöös ettevõtte esindajatega koostada ettevõtte kvaliteedikäsiraamatu.


Sellise kvaliteedijärelvalve süsteemi dokuemendi võb ettevõtte koostada või lasta koostada aga ka ilma CE-märgise kasutamise vajaduseta. Nõuetekohase ja tegelikkusele vastava kvaliteedikäsiraamatu olemasolu aitab tagada ohutust ja igakülgset kvaliteeti; see on ka ettevõtte omanikele, juhtidele, töötajatele, partneritele ja klientidele oluline usalduse tagamise element.


Näited meie poolt teostatud kvaliteedijuhtimise töödest:

 betoontoodete tootja kvaliteedi käsiraamat (tootmisohje sertifitseerimiseks ja toodetel CE-märgise kasutamise õiguse saamiseks);

 masinatööstusettevõtte ISO 9001 dokumentatsioon;

 ehitusvaldkonna ettevõtte kvaliteedi käsiraamat (tootmisohje sertifitseerimiseks ja toodetel CE-märgise kasutamise õiguse saamiseks).

Rohkem vt tehtud tööde nimistust.


Täpsemat informatsiooni Majanduskonsultatsioonide OÜ poolt pakutavate kvaliteedijuhtimise teenuste, sh kvaliteedikäsiraamatu ja CE-märgise kohta saab telefonil 6777 694  või e-posti vahendusel.