Muud teenused

Meie käest on Teil võimalik tellida ka:


finantsjuhtimise teenust (ajutiselt või pikemaajaliselt) – selle teenuse tellimine võimaldab Teil mitte võtta enda palgale finantsjuhti, vaid saada finantsjuhtimise professionaalset teenust just sellisel kujul, sellisel ajal ja sellisel määral nagu Teie ettevõte vajab. Teenus on eriti hea väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes ei vaja pidevat finantsjuhtimise teenust ja kellel seetõttu on finantsjuhi pidev palgal hoidmine ebaotstarbekas. 


finantsanalüüsi - seeläbi saate Te detailse ülevaate ettevõtte valitud perioodi finants-majanduslikust käekäigust ja tulevikku suunatud trendidest;


hindade kalkuleerimist ja / või põhjendamist (sh hindade kalkuleerimist ja põhjendamist Konkurentsiameti jaoks). Meil on olemas kogemused ka Konkurentsiametiga kohtus hindade pärast vaidlemisest (meie ei ole kaevanud Konkurentsiametit kohtusse ega meid ei ole kaevatud kohtusse Konkurentsiameti poolt, kuid oleme aidanud klientidel kalkuleerida ja põhjendada hindu, mida kliendid on kasutanud Konkurentsiametiga kohtus käimisel). 


mitmesuguseid kulumudeleid väga erineval otstarbel;


ekspordiplaani;


ja mitmesugust muud äriprotsessidega seotud dokumentatsiooni (sh  esitamiseks Finantsinspektsioonile, Konkurentsiametile ja teistele riiklikele ametitele).


Näited meie poolt teostatud muudest töödest:

ühistranspordiettevõte – linna liinikonkursi pakkumise kahe vooru kõik materjalid (sh strateegiline arengukava; teenuse kvaliteedi-, ohutuse tagamise- ja keskkonna säästlikkuse programm; investeeringute arvutlus; hinnakalkulatsioon; kilomeetri omahinna arvutamine ja kujundamine)

 rõivatööstusettevõte - finantsanalüüs ja saneerimiskava;

vee-ettevõte - dokumentatsioon KIK-i Keskkonnaprogrammist toetuse taotlemiseks

 masinatööstusettevõte - ekspordplaan;

 Saare maakonna küla - arengukava;

krediidiandja – äriplaan, tegevuskava, sise-eeskiri, raamatupidamise sise-eeskiri, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord ning muu dokumentatsioon Finantsinspektsioonilt tegevusloa saamiseks.

Rohkem vt tehtud tööde nimistust.


Täpsemat informatsiooni Majanduskonsultatsioonide OÜ poolt pakutavate muude teenuste kohta saab ka telefonil 6777 694  või e-posti vahendusel.