Ettevõtte juhi finantskursus

Meie poolt korraldataval kahepäevasel praktilise suunitlusega juhi finantskursusel aktiivselt osaledes saate Te oskused:

• mis aitavad Teil paremini mõista ettevõtte finants-majandusliku olukorra hetkeolukorda;

• mis aitavad Teil paremini mõista ettevõtte finants-majandusliku olukorra suundumisi;

• mis aitavad Teil paremini positsioneerida ettevõtet teiste sarnaste ettevõtete suhtes;

• mis annavad Teile saadud info alusel suurema kindlustunde võtta vastu otsuseid, mis aitavad kaasa ettevõtte arengule soovitud suunas.


Teeme juhi finantskursust ka sisekoolitusena ja soovi korral ühepäevasena, arvestades koolituse tellija konkreetseid vajadusi. Sisekoolituse hind kokkuleppel.


Arvestades, et raamatupidamine ja finantside juhtimine on oma olemuselt üpris erinevad tegevused, ei ole võimalik ega otstarbekas nõuda raamatupidajalt ettevõtte finantside juhtimist. Väiksemas ettevõttes jääb see ülesanne kõige sagedamini ettevõtte juhi kanda.

(Väike)ettevõtte juhi finantskursuse eesmärgiks on anda firma juhile igakülgsed teadmised ja oskused selleks, et tal oleks võimalik muude juhtimisülesannete kõrval ka ettevõtte finantse tulemuslikult juhtida. 


Kursuse oluliseks märksõnaks on aeg, sest arusaadavalt on ettevõtte juhi aeg paljude erinevate ülesannete tõttu väga piiratud ning seda ei saa koormata ühegi teisejärgulise tegevusega. Viimane tähendab, et ka finantside juhtimise vallas on mõned tegevused ettevõtte juhi jaoks olulisemad, kui teised, millega tegelemisest tuleb paratamatult loobuda. Seetõttu keskendub kursus peaasjalikult ettevõtte juhi jaoks kõige tähtsamatele finantsjuhtimisega seotud probleemidele, andes üldistatud ülevaate siiski ka vähemtähtsatest probleemidest.

Kursuse teiseks tähtsamaks märksõnaks on praktiline suunitlus, mis tähendab, et kursusel käsitletakse üksnes selliseid teadmisi ja oskusi, millel on ettevõtte juhi jaoks praktiline väärtus, st ta saab neid teadmisi ja oskusi oma igapäevatöös rakendada. 


Kursus on mõeldud eelkõige selliste firmade juhtidele, kus ei ole finantsdirektori ega finantsjuhi ametikohta, aga ka sellistele juhtidele, kes tahavad paremini aru saada firma finantsjuhi tegevusest. Ettevõtte suurus ei ole vaatamata kursuse nimes olevale sõnale "väikeettevõte" määrav, sest samalaadseid probleeme esineb ka nn keskmise suurusega ettevõtetes, kus puudub eriharidusega finantsjuhtimisega tegelev töötaja või kus ettevõtte juht tunneb, et ta peab küllalt sageli eriharidusega finantsjuhi tööd kontrollima. Pealegi on hinnang "väikeettevõte" väga suhteline, sest ühest hindamiskriteeriumit ettevõtte suuruse määramisel ei ole.


Kursus on paindliku iseloomuga, st etteantud üldteema piires arvestatakse olulisel määral kursusel osalejate tegelike teadmiste, soovide ja vajadustega. Selle tagamiseks kasutatakse muuhulgas sellist kursusele registreerimise süsteemi, kus registreerumisel kaardistatakse lühidalt iga registreerija tegelikud soovid kursuse kohta!  Osalejate soovide võimalikult suurt arvestamist aitab tagada ka kursusel osalejate väike hulk - grupi suurus on piiratud maksimaalselt kümne osavõtjaga.


Senitoimunud kursustel osalenute arvamusi:


"Kursus ületas kõik mu ootused."

(Tarmo Tein, Same OÜ tegevdirektor)


"Ilma erihariduseta inimesele on kindlasti selline kursus vajalik, et oma firma käekäiku paremini hinnata."

(Roland Toome,  Vitax-T juhataja)


"Võrdlen seda teiste analoogsete kursustega ning see kursus oli üle."

(Priit Tambet,  AS Viljandi Betoon juhataja)


"Asjalik kursus, küllaltki konkreetsed tulemused, sisutihe esitus."

(Lembit Metsis,  OÜ Lemar Auto juhatuse liige)


"Kuna olen tehnilise haridusega, siis oli minu jaoks väga palju uut. Tahan kindlasti rakendada neid teadmisi lähemas tulevikus."

(Lembit Hüva, OÜ Leho Tehnika juhataja, Viljandi LIONS-klubi president)


Kursustel on seni osalenud enam kui 770 ettevõtte juhti või juhtkonna liiget. See tähendab, et oleme selliseid kursuseid korraldanud enam kui 80 korral.


Kursuse ajakava:


Kursuse algus esimesel päeval - 10.00.

       11.30. - 11.45. - kohvipaus

       13.15. - 14.00. - lõunavaheaeg

       15.30. - 15.40. - kohvipaus

       17.00.              - kursuse esimese päeva lõpp

õppetöö aeg esimesel päeval kokku 5 tundi ja 50 minutit;

kursuse kestus esimesel päeval kokku 7 tundi.


Kursuse algus teisel päeval - 09.00.

       10.30. - 10.45. - kohvipaus

       12.15. - 13.00. - lõunavaheaeg

       14.30. - 14.40. - kohvipaus

       16.00.              - kursuse lõpp.

õppetöö aeg teisel päeval kokku 5 tundi ja 50 minutit;

kursuse kestus teisel päeval kokku 7 tundi;

õppetöö aeg kahel päeval kokku 11 tundi ja 40 minutit;

kursuse kestus kahel päeval kokku 14 tundi.


Soovi korral võib kursuse ajakava muuta.


Kursuse teemad:

finantsjuhtimise eesmärgid:

       finantsjuhtimise olemus,

       finantsjuhtimise ülesanded,

       finantsjuhtimise funktsioonid,

       rahaliste vahendite liikumine ettevõttes;

finantsaruanded:

       raamatupidamisbilanss,

       kasumiaruanne,

       rahakäibe aruanne,

       muud olulisemad aruanded;

kapitali struktuur ja hind:

       kapitali struktuur,

       kapitali hind,

       kapitali hinna ja struktuuri seosed,

       kapitali hinna vähendamise võimalused,

       optimaalse kapitali struktuuri leidmine;

finantstegevuse planeerimine:

       finantsplaneerimise olemus,

       plaaniperioodi pikkus,

       finantsplaneerimise osad,

       finantsplaneerimise järjestus;

eelarvete koostamine, täitmine ja kontroll;

finantsanalüüs:

       finantsanalüüsi lähteandmed,

       vajaliku finantsanalüüsi põhjalikkuse määratlemine,

       finantsanalüüsi tulemuste tõlgendamise aluseks olevad hindamiskriteeriumid,

       horisontaal- ja vertikaalanalüüs,

       suhtarvude analüüsi läbiviimise põhimõtted,

       kasutatavate suhtarvude valik,

       erinevad suhtarvud ja nende tõlgendamine,

       raamatupidamistarkvara rakendamise võimalused finantsanalüüsi läbiviimisel,

       finantsanalüüs hindamisvahendina,

       finantsanalüüs prognoosimisvahendina,

       finantsanalüüsi osa eelarvete koostamisel,

       finantsanalüüs äriplaani osana,

       ettevõtte X lühike finantsanalüüs,

       ettevõtte väärtuse hindamine;

käibekapitali juhtimine:

       käibekapitali olemus,

       klientide võlgnevuse juhtimine,

       varude juhtimine,

       hankijatele võlgnevuse juhtimine,

       seosed käibekapitali osade vahel;

finantseerimis- ja investeerimisotsused;

finantsriski juhtimine.


Kursuse hind


Kursuse hind on 190 eurot + käibemaks. Hinna sisse kuulub:

• kursus, kestusega kokku 14 tundi, sellest otsest koolitust 11 tundi ja 40 minutit;

• jaotusmaterjalide kaust koos rohkem kui 120 leheküljel oleva põhjaliku jaotusmaterjaliga;

• lõuna kummalgi kursuse päeval;

• kohvi, mineraalvesi ja suupisted kohvipauside ajal;

• tunnistus kursuse läbimise kohta.


Täpsemat informatsiooni Majanduskonsultatsioonide OÜ poolt läbiviidava (väike)firma juhi finantskoolituse kohta saab telefonil 6777 694 või e-posti vahendusel.