Äriplaanid

Meie käest äriplaani tellides soovi korral Te:

• saate äriidee elluviimiseks rahalise toetuse (sihtfinantseerimise) toetuse andjalt;

• saate äriidee elluviimiseks pikaajalise laenu krediidiasutusest või mõnelt muult laenuandjalt;

• leiate äri alustamiseks või äri laiendamiseks vajaliku investori;

• saate enda äriideega seotult täpsustada võimalusi, ohte ja muid tegureid, mis äriidee elluviimist ja õnnestumist mõjutavad.


Majanduskonsultatsioonide OÜ poolt pakutavad äriplaanidega seotud teenused on järgmised :

• äriplaanide koostamine;

• äriplaanide hindamine;

• äriplaanide tõlkimine;

• laenude ja investeeringute planeerimine;

• äriplaanide ja laenutaotluste kaitsmine krediidiasutustes, toetuse andja juures ja mujal.


Miks on nii, et huvitavaid ja tasuvaid äriideid on paljudel, kuid ainult vähesed suudavad need ideed ka tegelikkuses realiseerida? Praktika näitab, et paljude muude põhjuste kõrval on olulisel kohal tõsiasi, et ei osata koostada äriidee elluviimise jaoks vajalikku äriplaani. Sageli koostab äriidee elluviimiseks vajaliku äriplaani äriidee autor ise või teeb seda mõni äriidee autori tuttav, kes aga ei oma professionaalseid teadmisi majanduse vallas. Tulemuseks võib sellisel juhul olla fiasko, sest vaatamata äriplaanide koostamise näilisele lihtsusele ei oska algaja paljusid olulisi momente arvesse võtta. Arusaadavalt võidab potentsiaalsete investorite või kreeditorite usalduse vaid murdosa sellistest hea tahtega, kuid väheste oskustega koostatud äriplaanidest. Rääkimata aja- ja rahakulust, mida nö põlve otsas koostatud äriplaan võib otseselt või kaudselt kaasa tuua.

Selleks, et äriplaan oleks nö vettpidav, on üks võimalus kasutada äriplaanide koostamisega tegelevaid professionaalseid konsultante, kes tunnevad hästi äriplaanidele esitatavaid nõudeid, oskavad vajalikul määral arvestada võimalikke kitsamaid ja erandlikumaid vajadusi, suudavad hinnata äriidee tegelikku tasuvust, sellega seonduvaid riske jne.

Proffessionaalsete konsultantide kasutamine äriplaanide koostamisel aitab arvestada neid nõudeid, mida esitavad hiljem potentsiaalsed investorid või kreeditorid. Konsultantide kasutamine  aitab kokku hoida ka aja- ja rahakulu, sest hilisem "vigade parandamise" vajadus jääb ära.

Arusaadavalt ei tähenda meie poolne äriplaani koostamine mitte uue äriidee genereerimist, vaid tellija poolse äriidee realiseerimist äriplaaniks, koos selleks vajalike täienduste ja edasiarendustega ning uuringutega. Juhul, kui tellija poolt on äriidee hästi läbi mõeldud ja vajalikud uuringud läbi viidud, võib äriplaani koostamine tähendada ka lihtsalt tellija käest saadud faktide ja hinnangute süstemaatilist ja põhimõttekindlat kokkupanemist vastavalt äriplaanidele esitatavatele nõudmistele.

Äriplaani koostamise hind sõltub muuhulgas sellest, millisel tasemel on tellija poolne äriplaani koostamiseks vajalik alusmaterjal (äriidee ise, tasuvusuuringud, turu-uuringud jne jne), millise tegevusvaldkonnaga on äriplaan seotud (mõni väga spetsiifiline valdkond võib vajada täiendavaid uuringuid), mille tarbeks äriplaani vajatakse (see määrab vähemalt osaliselt ära äriplaanile esitatavad nõuded), kui suur või kui mitmekülgse tegevusega on äriplaaniga seotud ettevõte jne. Põhjaliku ja usaldusväärse alusmaterjali olemasolu teeb äriplaani koostamise lihtsamaks ja seetõttu ka kliendi jaoks odavamaks.


Äriplaanil võib põhimõtteliselt olla väga erinevaid ülesehitusi, sõltuvalt äriplaani koostamise eesmärgist, äriplaani objekti eripärast, äriplaani koostaja harjumustest jms. Äriplaan võib olla koostatud ka väga erineva põhjalikkusega ja seda jällegi eelpoolnimetatud vajadustest või põhjustest tulenevalt. Traditsiooniliselt erinevad üsna olulisel määral näiteks mandri-Euroopas ja Põhja-Ameerikas koostatavad äriplaanid. 


Põhjaliku äriplaani võimalik põhimõtteline ülesehitus:

Kokkuvõte

Ettevõtte senise tegevuse iseloomustus

     Ettevõtte üldandmed

     Missioon, visioon ja eesmärgid

     Ettevõtte senise tegevuse iseloomustus ja saavutused

     Ettevõtte praegused tegevusvaldkonnad, nende osakaal, turg, konkurents

     Ettevõtte organisatsioon

          Organisatsiooni struktuur

          Juhtkonna koosseis, CV-d, tööülesanded, vastutuse ulatus

Ettevõtte arenguperspektiivid

     Projekti lühiiseloomustus

     Projekti tehniline iseloomustus

     Projekti teostus

          Müügistrateegiate valik ja nende põhjendus

          Sõlmitavate lepingute kirjeldus

          Ajakava projektide käivitamisel

     Tooted ja teenused

          Toodete ja teenuste kirjeldus, nende eelised

          Hinnapoliitika

          Hinna kujundamise alused ja väljatöötatud hinnad

     Turg

          Pakkumine, nõudlus, eksport, import, nende maht ja suunitlus

          Peamised konkurendid, nende turuosa ja kindlus turul

          Kavandatavad turumahud ja valitav strateegia

          Eeldatav turuosa

     Ressursid

          Kaubad ja varustamine

          Peamised tarnijad, nende maksetingimused ja hinnad

          Transport

          Personal

               Töötajate planeeritav arv

               Töötasud

               Planeeritav koolitus ja sellega kaasnevad kulud

     SWOT analüüs

     Riskid ja nende maandamine

     Projektide finantseerimine

          Projekti maksumus     

          Finantseerimisallikad

          Tagatised

     Finantsprognoosid

          Raamatupidamisbilansi prognoosid

          Kasumiaruande prognoosid        

          Rahakäibe aruande prognoosid

          Oluliste rahandussuhtarvude prognoos

          Prognoositavad tasuvusnäitajad

     Riskid ja nende maandamine

Lisad

     Tegevuse asukoha plaanid

     Kasutatavate ruumide plaanid

     Fotod toodetest või toodetega seotud joonistest

     Olemasolevad rendilepingud

     Olemasolevad varustus- ja turustus(eel)lepingud

     Muu oluliseks peetav info.


Äriplaanide hindamine

Meie poolt pakutav äriplaanide hindamine on teenus, mida võib tellida nii eraldiseisvana  kui ka koos hilisema äriplaani täiendamisega ja / või kaitsmisega krediidiasutustes. Äriplaanide hindamise teenuse maksumus sõltub muuhulgas sellest, millisel tasemel äriplaani klient vajab ning kas tellitakse ka hilisem äriplaani ja sellega seotud laenutaotluse kaitsmine krediidiasutuses (viimasel juhul on äriplaani hindamise teenuse maksumus väiksem). Arusaadavalt ei võta me hinnata selliseid äriplaane, mis on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega või hea tavaga.


Äriplaanide ja laenutaotluste kaitsmine

Meie poolt pakutav äriplaanide ja laenutaotluste kaitsmine on teenus, mida võib tellida nii eraldiseisvana juba valmis äriplaanile kui ka koos äriplaani koostamisega ja / või hindamisteenusega meie poolt või koos olemasoleva äriplaani hindamise ja täiendamisega.

Äriplaanide ja laenutaotluste kaitsmise hind sõltub muuhulgas sellest, millisel tasemel on koostatud äriplaan, mida kaitsta soovitakse. Kuna äriplaani ja laenutaotluse kaitsmisel krediidiasutuses sõltub palju sellestki, mil määral äriplaani ja selle tausta peensusi tuntakse, siis on kaitsmine kõige odavam (paljudel juhtudel isegi ilma eritasuta) äriplaanidele, mille koostamises on osalenud Majanduskonsultatsioonide OÜ.


Täpsemat informatsiooni Majanduskonsultatsioonide OÜ poolt pakutavate äriplaanidega seotud teenuste kohta saab ka telefonil 6777 694  või e-posti vahendusel.