Toetused


Eesti Vabariigis elavatel üksikisikutel ja siin tegutsevatel juriidilistel isikutel on seoses (äri)tegevusega võimalik teatud tingimustel taotleda rahalist toetust, st teatud kindlaksmääratud tegevuste osalist või täielikku rahastamist.


Meie kaudu saate Te:

1) teada, millised toetusmeetmed sobivad Teie äriideele;

2) teada, kui suur on toetuse saamise tõenäosus;

3) teada, mida teha selleks, et toetuse saamise tõenäosust suurendada;

4) teada, kui suur on maksimaalne võimalik toetus ja nõutav minimaalne omafinantseeringu määr;

5) teada, millised on toetuse taotlemise tingimused;

6) kätte rahalise toetuse, mille abil äriidee ellu viia


Füüsiliste isikute jaoks on oluliseks rahastamisvõimaluseks Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus (EVAT). Seda toetust (kuni 6000 eurot) võib taotleda töötu või tööotsijana registreeritud mittetöötav vanaduspensioniealine inimene, kes on vähemalt 18-aastane ja on läbinud ettevõtluskoolituse või kellel on kutse- või kõrgharidus majanduse alal või ettevõtluskogemus.

Juriidilistele isikutele pakuvad Eestis rahastust eeskätt Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Kõikidel loetletud rahastusabi andjatel on rahastusmeetmed aeg-ajalt muutumas. See tähendab, et aeg-ajalt muutuvad nii lahti olevate rahastusmeetmete hulk ja struktuur kui ka rahastamismeetme tingimused toetuse saamiseks.


EAS-l on uuesti avatud toetusmeede alustavatele (registreerimisest alates kuni 2 aastat tegutsenud) ettevõtetele ehk starditoetus, mille suurus on kuni 20 tuhat eurot.

Tegutsev ettevõte saab EAS-st taotleda väga erinevaid toetusi. Need toetused on olnud ajas pidevalt ajas muutuvad.

PRIA-l on põhimõtteliselt olemas väga erinevad toetused põllumajandusettevõtete, kalandusettevõtete, metsandusettevõtete jms ettevõtete jaoks. PRIA igal toetusel on oma taotlemise aeg ning korraga on üldjuhul avatud vaid mõned toetused.


Majanduskonsultatsioonide OÜ pakub dokumentatsiooni koostamist kõikide Eestis pakutavate rahastusmeetmete tarbeks. Lisaks koostame dokumentatsiooni ka mitmete üle-Euroopaliste rahastamismeetmete tarbeks.

Väga oluline on, et meie juures rahastamise tarbeks dokumentatsiooni koostamise hind on kliendi jaoks sobivalt seotud rahastamise saamisega või mittesaamisega. See tähendab, et osa töö hinnast makstakse meile üksnes juhul kui toetrus saadakse (ja mitte peale toetuse otsuse tegemist, vaid peale toetusest esimese osa reaalset kättesaamist). Seejuures ei võta me teha töid, mille pouhul on ette teada, et suure tõenäosusega toetust antud projektile ei saada.


Toetustega seotud tegevused jaotuvad meiega koostöö korral järgmistesse etappidesse:

1) Potentsiaalne klient räägib või kirjutab meile enda ideest. 

2) Meie esitame potentsiaalsele kliendile idee kohta küsimusi.

3) Potentsiaalne klient vastab meie poolt esitatud täiendavatele küsimustele.

4) Saadud info alusel analüüsime me toetuse saamise tõenäsosust ja seda, mida tuleks teha, et toetuse saamise tõenäsosust suurendada.

5) Anname potentsiaalsele kliendile teada toetuse saamise tõenäosuse ja need meetmed, mida tuleks teha, et toetuse samise tõenäsosust suurendada.

6) Vajadusel analüüsime koostöös potentsiaalse kliendiga, kas toetuse saamise tõenäosuse suurendamiseks vajalikke tegevusi on võimalik ellu viia.

7) Koostöös potentsiaalse kliendiga võtame vastu otsuse, kas toetust on otstarbekas taotleda.

8) Juhul kui vastu sai võetud otsus, mille kohaselt toetust on otstarbekas taotleda, teeme potentsiaalsele kliendile hinnapakkumise.

9) Juhul kui meiepoolne hinnapakkumine on kliendile sobiv, esitame potentsiaalsele kliendile täiendavad küsimused.

10) Esitame potentsiaalsele kliendile meiepoolse lepingu variandi.

11) Potentsiaalne klient vaatab meiepoolse lepingu variandi üle ja esitab soovi korral endapoolsed ettepanekud lepingu muutmiseks või täiendamiseks.

12) Vastastikku sobivate tingimuste kokkuleppimise korral sõlmime kliendiga kirjaliku nlepingu ja esitame esimese osamkse arve väikesele summale, mis sai lepingus kokku lepitud.

13) Klient vastab meie poolt esitatud täiendavatele küsimustele.

14) Saadud info alusel paneme kokku toetuse taotlemiseks vajaliku dokumentatsiooni (mis erinevate toetuste puhul võib olla väga erinev).

15) Esitame valmis dokumentatsiooni kliendile kriitilise pilguga ülevaatamiseks.

16) Soovi korral esitab klient meile ettepanekud muudatusteks või täiendusteks.

17) Viime dokumentatsiooni sisse muudatused ja täiendused. 

18) Esitame valmis dokumentatsiooni ja lepingus kokkulepitud teise osamakse arve kliendile.

19) Klient esitab dokumentatsiooni toetuse taotlemiseks toetuse andjale.

20) Toetuse andja võtab vastu otsuse toetuse andmise või mitteandmise kohta.

21) Juhul kui toetuse suhtes on otsus positiivne, maksab toetuse andja mingil hetkel toetuse täielikult või esimese osa toetusest (sõltuvalt toetuse tingimustele ja toetuse taotlejaga kokkulepitule) välja.

22) Peale toetuse esimese osa jõudmist toetuse taotlejani esitame lepingus kokkulepitud kolmanda osamakse arve.

23) Kliendi soovi korral aitame tal koostada toetuse andja poolt nõutavat aruandlust. 


Täpsemat informatsiooni projektide rahastamisvõimaluste kohta saab telefonil 6777 694  või e-posti vahendusel.