Väike majandusterminite seletav sõnastik


Alljärgnevad terminid on lahtiseletatud majanduslikust kontekstist lähtuvalt ning mõeldud asjasthuvitatutele enesetäiendamiseks. Paljusid siin esitatud terminitest kasutatakse ka väljaspool majandusvaldkonda ning mõnel juhul võivad nad mingis muus valdkonnas omada teistsugust tähendust, kui siinkohal on välja toodud.

Majanduskonsultatsioonide OÜ ei võta endale vastutust alljärgnevate terminite väära tõlgendamise või kasutamise eest.

Kõik parandused ja täiendused on teretulnud E-posti aadressil:  konsult@mkonsult.ee

 Käesoleval ajal on sõnastikus 251 terminit. Sõnastikku täiendatakse uute terminitega.

Soovi korral on võimalik endale laadida sõnastik Wordi-failina, klikates siia.


Finantsterminid, turundusterminid, logistikaalased terminid

©  1999-2016, Majanduskonsultatsioonide OÜ


aažio - positiivne kursivahe

abandonatsioon - kindlustatud omandi loovutamine kindlustusandjale kindlustussumma katteks

abandoon - loobumine oma õigustest kindlustatud varale

abrasioon - müntide kaalu vähenemine kulumise tõttu raharingluses

absoluutse tulu hüpotees - hüpotees, mis käsitleb tarbimist lühiajaliselt sõltuvana jooksvate tulude absoluutsest suurusest

adekvaatsus - täielik vastavus, sisult kattumine

agenditeooria - teooria, mille järgi ei alustata mitte turust ega ettevõtte äritegevusest, vaid legaalselt sõlmitud ja omanike õigustel põhinevatest lepingutest. Ettevõte võib pankrotti minna või ise oma tegevuse lõpetada, kuid kehtima jäävad äritehingute lepingud (uute ja vanade partnerite vahel)

akreditiiv - maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel; importööri korraldus importööri pangale reserveerida raha eksportööri kasuks ja teostada arveldus eksportöörile ettenähtud tingimustel; ostja poolt müüja kasuks avatav arve, mis avaneb müüjale nõutud dokumentide esitamisel

aktiivne kauba(ndus)bilanss - riigi kaubavahetuse seis, kus eksport ületab importi

aktiivne raha - raharingluses olevad maksevahendid

aktiva - omand, millel on väärtus vahetuse seisukohast; ettevõtte varad

aktsess - lisakohustus

aktsia - omandiõigust tõendav väärtpaber; dokument, mis määrab selle omaniku osa ettevõtte põhikapitalis ning omaniku õigused ja kohustused aktsiaettevõttes

aktsiaindeks - indeks, mis iseloomustab indeksisse kuuluvate aktsiate hindade keskmist muutumist mingi ajavahemiku jooksul

aktsiaoptsioon - aktsial baseeruv õigus osta või müüa aktsiaid määratud ajal määratud hinnaga

aktsiaportfell - kõik ühele aktsiate omanikule kuuluvad aktsiad

aktuaar - kindlustustehniliste eraldiste arvutaja

akumulatsioon - sissetulekute, intressi ja muude vahendite lisamine põhikapitalile investeerimiskapitalina; rahaliste vahendite kogumine

al corso - kehtiva kursi järgi

al pari - väärtpaberi börsikursi võrdumine nominaalväärtusega

aleatoorne - riskantne

Altmani võrrandid - majandusteadlase Altman poolt väljapakutud võrrandid ettevõtte pankroti prognoosimiseks; käesoleval ajal kasutatakse võrrandi erikujusid väikeettevõtluse tarbeks, trootmisettevõtte jaoks jne. Üks levinumaid võrrandi kujusid on 1,2X1+1,4X2+3,3X3+0,6X4+0,99X5, kus X1 on puhas käibekapital / varad; X2 on jaotamata kasum / varad; X3 on ärikasum / varad; X4 on aktsiate turuväärtus / aktsiate bilansiline väärtus; X5 on müük / varad. Altmanni võrrandid on küllaltki täpse prognoosimisvõimalusega õigustanud oma kasutamist peamiselt USA-s mõningates majandussektorites. Eesti tingimustes ei oma võrrandid ühest usaldatavust ja on seetõttu vähemkasutatavad.

alternatiivkulu - ohverdatud alternatiivse võimaluse väärtus

amballaž - pakkimiskulud

ameerika optsioon - õigus sooritada väärtpaberitehing ennetähtaja saabumist

analüüs - käsitlemis- või uurimisviis, mis toimub mingi tervikliku objekti koostisse kuuluvate elementide või objekti olemuse, tekke põhjuste jne. mõistmiseks tähtsate omaduste üksteisest eraldamise teel

annuiteet - kindla suurusega maksete lõplik jada laenu tagasimaksmiseks

antreprenöör - eraettevõtja, kes korraldab teatri- tsirkuse jm meelelahutusliku sisuga etendusi

aport - raha asemel panustatavad mitterahalised vahendid

arbitraažhindade teooria - aktsiatulu ja riski seostav teooria, mille kohaselt väärtpaberitelt saadav tulu erineb oodatavast, kui ettenägematult muutub majandusharu toodang, inflatsioonitempo, intressimäärade struktuur

arvelduskrediit ehk ülekulu - krediit, mida pank annab kliendile arveldusteks vajaliku raha puudumisel

assignaat - isik, kes maksab maksekäsundi järgi

assignatsioon - maksekäsund

autarkia - toimetulek omavahenditega, riikide rahuldumine oma ressurssidega ja sellega kaasnev sisse- ja väljaveo piiramine

avaal - käendus

avalikkuse printsiip - raamatupidamises rakendatav printsiip, kus aruannetes esitatakse kogu informatsioon, mis võimaldab saada raamatupidamiskohustuslase varadest, kohustustest, omakapitalist ja majandustegevuse kasumist (kahjumist) õige ja usaldusväärse ülevaate; aruannetes peavad kajastuma ka varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul

avalist - veksligarant

avanss - ettemakse

avansseerima - ette maksma

avansseeruma - teenistusredelil edasi liikuma, paremale ametikohale tõusma

aviis - kirjalik teade kauba või veksli saatmise või rahaliste vahendite ülekandmise kohta

avuaarid - deposiidid välispankades

bonifikatsioon - hüvitus juhuks, kui kaup on varem kokkulepitust parem

boniteet - maksevõimelisus

broking - väärtpaberite vahendus

brutokasumi osatähtsus netokäibes (%) - brutokasum * 100 / realiseerimise netokäive

börs - kauba, väärtpaberite või välisvaluuta hulgiturg, mis vahendab majanduses ringlevate vahendite ümberjaotamist majandusharude ning omanike vahel

börsipagi - kursside äkktõus ootamatute teadete mõjul

CFR - tarneklausel, ingl.k. Cost and Freight (hind ja prahiraha), st müüja peab sõlmima oma kulul veolepingu kauba veoks sihtsadamani. Samas kauba kadumise ja kahjustamise risk ning sellega seonduvad lisakulud lähevad müüjalt ostjale üle lastimissadamas hetkel, kui kaup ületab laeva reelingu (mõeldud kasutamiseks laevaveol)

CIF - tarneklausel, ingl.k. Cost, Insurance and Freight (hind, kindlustus ja prahiraha), st müüja peab sõlmima oma kulul veolepingu kauba veoks sihtsadamani ja muretsema merekindlustuse vastavalt ostjal lasuvale kauba kadumise või kahjustamise riskile veo ajal (mõeldud kasutamiseks laevaveol)

CIP - tarneklausel, ingl.k. Carrige and Insurance Paid to (named place) (vedu ja kindlustus makstud kuni), st müüja peab sõlmima veolepingu kauba veoks nimetatud sihtkohani ostja maal ning kindlustama kauba ostja kasuks veo ajal

CPT - tarneklausel, ingl.k. Carrige Paid To (named place) (vedu makstud kuni, nimetatud koht), st müüja tasub kauba veoraha nimetatud sihtkohani. Kauba kadumise ja kahjustamise risk, samuti kõik muud kaubaga seonduvad, kuid veolepinguga mitteseotud kulud lähevad müüjalt ostjale vahetult pärast seda, kui kaup on antud vedaja käsutusse

DAF - kasutuselt maha võetud tarneklausel, ingl.k.  Delivered At Frontier (tarnitud piiril), st müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui eksporditolli läbinud kaup on tehtud ostjale kättesaadavaks nimetatud kohas ja punktis piiril, kuid enne teise maa tollipiiri

DAP - tarneklausel, ingl.k. Delivered At Place (tarnitud kohale, koht nimetatud), st müüja on kauba tarninud, kui veovahendil mahalaadimiseks valmis kaup on antud ostja käsutusse nimetatud sihtkohas. Müüja kannab kogu riski, mis kaasneb kauba kohaletoomisega nimetatud kohta. Kõik tolliformaalsused peale imporditolli on müüja kanda.

DAT - tarneklausel, ingl.k. Delivered At Terminal (tarnitud terminalis, koht nimetatud), st müüja on kauba tarninud, kui veovahendilt mahalaaditud kaup on antud ostja käsutusse nimetatud terminalis nimetatud sihtsadamas või sihtkohas. Seejuures tähendab “terminal” ükskõik millist kaetud või katmata kohta (nt kai, ladu, konteineriaed, raudteeterminal jms). Müüja kannab kogu riski kauba kohaletoomisel ja mahalaadimisel nimetatud sadama või sihtkoha terminalis.

debentuur - obligatsioon, millel puudub materiaalne tagatis ja mis seetõttu põhineb lootusel, et väljaandja on suuteline ja tahteline seda lunastama

debitoorne võlgnevus - võlglastelt saadaolev võlasumma

deflatsioon - langus hinnatasemes, mille tagajärjel tõuseb ostujõud; käibel oleva sularaha vähendamine raha ostuvõime tõstmiseks ja hindade taseme alandamiseks

dekort - mahahindlus alaväärtuslikkuse tõttu; hinnaalanduse arve kohesel tasumisel

depooveksel - kohustuse tagatiseks deponeeritud veksel

DEQ - kasutuselt maha võetud tarneklausel, ingl.k. Delivered Ex Quay (tarnitud kailt, nimetatud sihtsadam), st müüja on oma tarnekohuse täitnud, kui ta on teinud importtolli läbinud kauba kättesaadavaks nimetatud sihtsadama kail (mõeldud kasutamiseks meretranspordi puhul)

derivatiiv - tuletisväärtpaber, mis tõestab seda, et väärtpaberi omanikul on õigus ja/või kohustus tulevikus kelleltki osta või kellelegi müüa teisi väärtpabereid kindlal hulgal ja kindla hinnaga

DES - kasutuselt maha võetud tarneklausel, ingl.k. Delivered Ex Ship (tarnitud laevalt), st müüja on täitnud oma tarnekohustuse, kui ta on teinud kauba ostjale kättesaadavaks laeva pardal nimetatud sihtsadamas (mõeldud kasutamiseks meretranspordi puhul)

devalvatsioon - rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine

deviis - maksevahend valuutas; välisrahas antud veksel, tshekk, maksekäsund

DDP - tarneklausel, ingl.k. Delivered Duty Paid (tarnitud, toll tasutud), st müüja kannab kõik kulud alates kauba valmistamisest kuni kauba kättetoimetamiseni ostjale (mistõttu DDP-klausli kasutamise puhul on kauba hind ja lepingu summa maksimaalne)

DDU - kasutuselt maha võetud tarneklausel, ingl.k. Delivered Duty Unpaid (tarnitud, toll tasumata), st müüja ülesanne (juhul kui klauslile pole lisatud laiendeid) on täita kõik tolliformaalsused kauba ekspordil ja, kui vaja, ka kauba transiitveol läbi kolmanda maa; ostja ülesanne on täita kõik impordi tolliformaalsused

diskonteerimine - veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega; tulevikus teostatava tehingu oleviku väärtuse määramine; hinnaalanduse saamine ostja poolt

diskontomäär ehk oodusemäär - diskontoprotsent; riigipanga poolt kehtestatud intressi allahindluse määr; mõjutab diskontopoliitika vekslikurssi, hindade taset, raharinglust, väliskaubandust, ettevõtluskasumit, kapitali liikumist

diskontovõlakiri - võlakiri, millelt võlausaldaja saab tulu ostuhinna ja nimiväärtuse vahena

dokumentaarakreditiiv - makseviis, mille puhul maksja pank võtab lepingulise kohustuse tasuda raha lepingutingimuste täitmist tõestavate dokumentide esitamisel makse saaja poolt

emissiooni kasum - väärtpaberite emissiooni läbiviimisel saadav kasum, mis tekib siis kui väärtpabereid müüakse nimiväärtusest kõrgema hinnaga

emissioonikurss - emiteeritavate väärtpaberite emissioonihind, aktsiate märkimishind või väljalaskehind

ettemaksed hankijatele (päevades) - ettemaksed hankijatele / (realiseeritud toodete kulu / 360)

evalvatsioon - väärtuse või hinna määramine

EXW - tarneklausel, ingl.k. Ex Works (hangitud tehasest), st müüja kohustus on teha kaup ostjale kättesaadavaks oma territooriumil. Ostja peab kauba ise ära vedama ning ta peab kandma kaubaga seonduvad kulud ja riskid alates müüja territooriumist

faktooring - tehing, mille puhul toimub debitoorse võlgnevuse (nõudeõiguse) ost või müük

FAS - tarneklausel, ingl.k. Free Alongside Ship (franko laeva kõrval), st müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui ta on paigutanud kauba nimetatud lastimissadamas kaile piki laeva parrast - sellest hetkest lähevad kõik kaubaga seonduvad kulud ja kauba kadumise või kahjustamise risk müüjalt üle ostjale (mõeldud kasutamiseks laevaveol)

FCA - tarneklausel, ingl.k. Free Carrier (franko vedaja), st müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui ta on andnud kauba üle ostja poolt nimetatud vedajale eelnevalt nimetatud kohas - sellest hetkest lähevad kõik kaubaga seonduvad kulud ja kauba kadumise või kahjustamise risk müüjalt üle ostjale

finantsinstrument - finantseerimise eesmärgil kasutatav finantseerimise vahend

finantseerimisasutus - finantsasutus, milline võib osutada finantsteenuseid, välja arvatud hoiuste vastu võtmine ja laenu andmine

finantssuhtarvud - suhtarvud, mida kasutatakse finantsaruande tugevate ja nõrkade kohtade väljaselgitamiseks ja kahe või enama firma aruannete võrdlemiseks, on finantsanalüüsi peamiseks instrumendiks.

finantsvõimenduse kordaja (kordades) - keskmine vara / keskmine omakapital

firmaväärtus ehk goodwill - ettevõtte väärtus teise ettevõtte või isiku jaoks; ettevõtte immateriaalne aktiva, mis seisneb ettevõtte positiivses imagos, tuntud nimes, ärisidemetes, klientuuris jne

FOB - tarneklausel, ingl.k. Free On Board (franko laeva pardal), st müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui kaup on ületanud laeva reelingu nimetatud lastimissadamas - sellest hetkest lähevad kõik kaubaga seonduvad kulud ja kauba kadumise või kahjustamise risk müüjalt üle ostjale (mõeldud kasutamiseks laevaveol)

fondiemissioon - aktsiaettevõtte vaba omakapitali suunamine aktsiakapitali täiendamiseks, fondiväljalase

forward-kurss ehk tähtajakurss - kurss, millega sooritatakse etteostu(müügi)tehing. Kui tähtajakurss on hetkekursist kõrgem, öeldakse, et tähtjakurss on hetkekursi suhtes preemiaga, kui madalam, siis diskontoga.

forward-tehing - finantsvara etteost või -müük; tulevikutehing, mis kohustab lepingupooli tulevikus müüma (ostma) mingit finantsvara varem kokkulepitud ajal ja hinnaga (summad ei ole piiratud ja tagatist ei nõuta)

franko - saatmiskuludest vaba

frantsiis - tehing, millega kasutamisõigus loovutatakse honorari eest teisele isikule

futuur - tuletisväärtpaberi liik; tuleviku tehing, mis kohustab lepingupooli tulevikus müüma (ostma) mingit finantsvara varem kokkulepitud ajal ja hinnaga (erinevalt forward-tehingust on futuuri tingimused standardiseeritud ja teda saab enne lepingu lõppemist finantsturgudel ostja olemasolu korral maha müüa)

gratifikatsioon - erakorraline lisatasu

haldur - finantsinstitutsioon, mis hoiab, hooldab ja säilitab investori väärtpabereid

haldus - panga teenus, mis tagab kliendi varade säilitamise ja otstarbekate väärtpaberitehingute teostamise; suhe pangaga, kus pank teostab kliendi omanditehinguid vastavalt omaniku ettekirjutusele

halduskonto - konto, millel hoitakse kliendi poolt haldamiseks antud omandit

hankijatele võla tasumise aeg (päevades) - võlad hankijatele / (realiseeritud toodete kulu / 360)

hea raamatupidamistava (Eesti mõistes) - rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Raamatupidamise seadusega, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustega ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna soovitused.

hedging - valuutakursside, intressimäärade, aktsiahindade langusest tulevate kahjude eest kindlustamine; julgestustehing

HELIBOR - Soome panga poolt arvutatud teatud kindla arvu suurema panga intressimäärade keskmine, mis avaldatakse igal tööpäeval kell 13.00

hüpoteegiintress - intress, mille korral laenu ja intresside summa tasutakse võrdsete summadena, millest kaetakse tegelik intress ja ülejääva osaga tagastatakse laenu

hüpoteegikrediit ehk hüpoteeklaen - krediit, mille tagatiseks on laenuvõtja kinnisvara ja mille juures on eriliselt rõhutatud laenutingimused, tagasimaksmise viisid, likviidsus, hüpoteegi väljaostmise õigus ning taasomandamise võimalused

INCOTERMS - unifitseeritud reeglid kaupade ostu-müügi lepingute tingimuste tõlgendamiseks (reglementeerib suure osa rahvusvahelise müügilepingu tingimustest ja poolte kohustustest)

indeksväärtpaber - optsioon või futuur, mille hinna määrab börsiindeksi kõikumine

indossaat - veksli vastuvõtja indossamendi alusel

indossament - siirmispealdis; edasiandmispealkiri veksli pöördel, mis tõendab veksli siirdumist teisele isikule

indossant - veksli edasiandja, kes kirjutab veksli pöördele siirmispealdise; isik, kes kannab omandiõiguse üle ühelt isikult teisele indossamendi kaudu

inkasso - raha sissenõue; kliendil saada oleva summa sissenõudminepanga poolt veksli või muu dokumendi alusel ja sissenõutud summade kliendi pangakontole kandmine

insolvents - maksejõuetus, suutmatus varaliselt kõiki kohustusi täielikult katta

interimaktsia - ajutine aktsia; dokument, mis annab õiguse tasuta osalusele aktsiate uues emissioonis

intress - tasu raha kasutamise eest

intresside kattekordaja (kordades) - (maksueelne kasum + intressikulu) / intressikulu

intressikonto - hoiukonto, millelt makstakse intresse iga päev, iga nädal, iga kuu või muu ajaperioodi kaupa

intressimäär - raha hind ehk hind ressursside kasutamise õiguse loovutamise eest

intressiperiood - intresside maksmise sagedus

investitsioon - pikaajalise kasusaamise eesmärgil tehtud kapitalimahutus

John Doe - nimi, mida kasutatakse USA lepingutes isikute tähistamiseks, kelle nime ei teata või ei teadvustata

jooksev konto - arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused

jooksev kurss - iga tehingu kohta eraldi noteeritud kurss

järelaudit - toimunud auditi objektiivsust hindav audit

järjepidevuse ja võrreldavuse printsiip - raamatupidamises rakendatav printsiip, kus raamatupidamises kasutatakse jätkuvalt samu arvestusmeetodeid, hindamisaluseid, aruandlusviise ja aruandeskeeme

jätkuvuse printsiip - raamatupidamises rakendatav printsiip, kus majandusüksust käsitletakse jätkuvalt tegutseva organisatsioonina, mis on eelduseks põhivara väärtuse osakaupa amortiseerimiseks, pikaajaliste kohustuste tekkeks ja tasumiseks

kahekordne finantseerimine - laenu saamine kahest allikast sama tagatisega

kapitaliseerituskordaja (koefitsient) - pikaajalised kohustused / (pikaajalised kohustused + omakapital)

kapitalitootlus maksueelse kasumi ja intressikulu järgi (%) - (maksueelne kasum + intressikulu) * 100 / keskmised (omakapital + võlakohustused + pikaajalised kohustused)

kapitalitootlus puhaskasumi järgi (%) - [puhaskasum + intressikulu (1-0,26)] * 100 / keskmised (omakapital + võlakohustused + pikaajalised kohustused)

kassapõhine arvestusprintsiip - raamatupidamises rakendatav printsiip, kus majandustehinguid kajastatakse siis, kui on raha tegelikult laekunud või tegelikult tasutud

kaveerima - käendama, võlgade eest vastutama

klientuurihõlmavus - väärtpaberite omaduste oletatav mõju investeerijatele, mille kohaselt need, kes vajavad pidevat tulu, investeerivad suuri dividende silmas pidades; makse vältivad investeerijad eelistavad aga väikest dividenditulu, kuid suuri kasumeid

kliiring - vastastikune võlakohustuste tasaarveldus; sularahata tasaarveldus

kohtukonto - kohtu ettekirjutuste alusel toimiv konto, mida kasutatakse näiteks testamendi kinnitusel, eestkoste puhul

kommunaalobligatsioon - munitsipaliteedi võlakiri

kompradoor - ülesostja, vaheltkaupleja

konservatiivsuse printsiip - raamatupidamises rakendatav printsiip, kus aruandeid tuleb koostada ettevaatlikult ja kaalutletult; kui on teada või on tõenäoline, et varade reaalväärtus on madalam raamatupidamises kajastatud väärtusest, siis tuleb need alla hinnata; ühtlasi tuleb arvesse võtta kõik teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused

konto - süstemaatiline üksus, kus leiavad kajastamist kõik raamatupidamistehingud

kontsessioon - lepinguline luba ekspluateerida riigile kuuluvaid varasid või sooritada riigis töid kokkulepitud tingimustel

konversioon - võlatingimuste muutmine võlgniku huvides; riigivõla ümberkorraldamine intressimäära vähendamise või võla tasumistähtaja pikendamise teel; väärtpaberite vahetamine aktsiate vastu; väärtpaberite ümberarvestamine ühest valuutast teise; laenu tagastamise tähtaja uuendamine

korrelatsioon - nähtuste vastastikune sõltuvus ehk suhe, mille tõttu muutused ühes nähtuses kutsuvad esile ka muutused teises nähtuses

krediidiasutus - finantsasutus, millisel on õigus võtta vastu rahalisi hoiuseid ja anda laene

krediidiliin - leping panga ja kliendi vahel, milles pank nõustub teostama kliendile krediidi arvelt makseid kokkulepitud maksimumsummani, tasudes intressi tegelikult kasutatud summadelt

krediidireiting - krediidivõime hinnang

krediidirisk - krediidi mittetasumise tõenäosus

krediidivõime - kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest

kulukandjate arvestus ehk kalkuleerimine - arvestuse liik, mis näitab mille jaoks on ettevõttes kulutusi tehtud. Kulusid vaadeldakse üksikute toodete lõikes ning ülesanne on välja selgitada kõigile ettevõtte toodetele omahind ehk tehtud kulutused tooteühiku kohta

kulukohtade arvestus - majandusarvestuse liik, mis näitab - kus kulud tekivad ja kes nende eest vastutavad

kululiikide arvestus - majandusarvestuse liik, mis näitab, missugused kulud (liikide lõikes) on ettevõttes tehtud

kupongvõlakiri - võlakiri, mille omanik saab laenuvõtjalt intressi perioodiliste intressimaksete kujul

kurtaaz - tasu maaklerile

kurtjee - maakler

käendaja - isik, kes võtab kohustuse võlgniku eest võlg tasuda; garant

käibekapitali käibekordaja (kordades) - realiseerimise netokäive / (keskmine käibevara - keskmised lühiajalised kohustused)

käibekapitali osatähtsus netokäibes (%) - (käibevara - lühiajalised kohustused) * 100 / realiseerimise netokäive

käibekapitali osatähtsus varas (%) - (käibevara - lühiajalised kohustused) * 100 / vara

käskveksel - kirjalik leping, millega võlaandja kohustab võlgnikku tasuma võla kolmandale isikule tähtaegselt; kirjalik maksekorraldus kindla rahasumma maksmise kohta kindlal tähtpäeval

Lafferi kõver - näitab maksumäära ja maksudena riigieelarvesse laekuvate tulude seost; põhjendab maksutulude suurendamise võimalust maksumäära alandamise kaudu

legaat - testamendi korraldusega testamendijärgsele pärijale pandud kohustus ühe või mitme isiku kasuks

legataar - legaadi alusel kasu saav isik

LIBid - Londoni pankadevaheline pakutud deposiitide intressimäär; rahakaubanduses vastavalt nõudlusele kujunev intressimäär

LIBOR - Londoni pankadevaheline laenuintress

lien - vedaja või mõne muu asjasthuvitatud poole õigus hoida lasti kinni kuni nõutavate maksete kättesaamiseni kaubasaatjatelt või kaubasaajatelt

liitintress - intress, mis on arvestatud laenu, hoiuse, deposiidi ja akumuleerunud intresside summalt; intress, mis arvutatakse võlasumma ja sellelt arvutatud lihtintressi summalt

liitoptsioon - jagatud honorariga optsioon; annab optsiooniostjale õiguse nõuda, et liitoptsiooni väljaandja müüks müügioptsiooni ostjale

likviidne - rahaline või kergesti rahaks muudetav

limit order - väärtpaberitehing, kus on määratud hinna limiit, millega ollakse nõus ostma või müüma

lisandunud väärtus - tootmisprotsessis tarvitatud kaupade ja teenuste ning töö väärtus, mis suurendab lõpptoodangu väärtust

lombard - pandimaja, asipandi tagatisel laenu andev laenukassa

loorokonto - kolmanda osapoole konto

lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) - käibevara / lühiajalised kohustused

majandusüksuse printsiip - raamatupidamises rakendatav printsiip, kus raamatupidamiskohustuslase raamatupidamises ja aruannetes arvestatakse tema vara, omakapital, kohustused ja majandustehingud lahus tema omanike, kreeditoride, töötajaskonna, klientide ja teiste isikute varast ning majandustehingutest

maksebilanss - kindla aja jooksul välisriikidelt laekunud maksete ja riigist välisriikidele tasutud maksete üldsummade vahekord: kui väljamaksed on ülekaalus, on bilanss aktiivne, vastasel juhul aga passiivne; aruanne, mis identifitseerib kõik ühe riigi finantstehingud teiste riikidega

maksenõue - kliendi korraldus pangale rahaliste vahendite sissenõudmiseks maksja kontolt maksja pangas

makseveksel - võlgniku poolt võlausaldajale antud veksel võla katteks

maksevõimekordaja (kordades) - (käibevara - varud) / lühiajalised kohustused

marginalism - piirkasulikkuse teooria - piirkasulikkuse teooria

market order - väärtpaberitehing, kus hind on määratud

materiaalse vara käibekordaja (jääkmaksumuses) - realiseerimise netokäive / keskmine materiaalne põhivara

memoriaalorder - raamatupidamisõiend, mis koostatakse raamatupidamisregistrisse tehtud sissekannetes esinevate vigade parandamiseks

monetaarsuse printsiip - raamatupidamise põhimõte, mille järgi kõik varad, kohustused ja majanduslikud tehingud väljendatakse rahas

moratoorium - erakorralise olukorra tõttu võlakohustuste seismapanek kindlaks määratud ajaks

noteerimine - kaupade hinna või väärtpaberite hinna määramine börsil

novatsioon - võlakohustuste uuendus uue kokkuleppe alusel, millega tühistatakse endine võlavahekord

nullobligatsioon - võlakiri, mida müüakse alla nominaalväärtust ja millelt ei maksta intresse

NYBOR - New Yorgi pankadevaheline laenuintressidemäär

objektiivsuse printsiip - raamatupidamises rakendatav printsiip, kus raamatupidamise andmebaasiks peab olema majandustehingute objektiivne fikseerimine

obligatsioon - võlakiri; võlakohustust tõendav väärtpaber

ofert - börsil pakutud hind, börsil pakkuma

olulisuse printsiip - raamatupidamises rakendatav printsiip, kus raamatupidamiskohustuslane on kohustatud aruannetes kajastama kõiki talle teadaolevaid olulisi äririske ja potentsiaalseid võimalusi

omakapitali tootlus maksueelse kasumi ja intressikulu järgi (%) - (maksueelne kasum + intressikulu) * 100 / keskmine omakapital

omakapitali tootlus puhaskasumi järgu (%) - puhaskasum * 100 / keskmine     omakapital

operatsioonitsükli aeg (päevades) - ostjatelt raha laekumise aeg (päevades) + ettemaksed hankijatele (päevades) + tootmistsükli pikkus (päevades)

optsioon - õigus teatava aja jooksul lepingus ettenähtud tehingut lõplikult sooritada või sellest loobuda; tuletisväärtpaber, mis annab õiguse alusväärtpaberite ostmiseks või müümiseks määratud tähtajal määratud hinnaga

optsioontehingud ehk vakikõigusega müügi- ja ostulepingud - tähtajaliste tehingute eriliik, mis kujutab endast õigust, kuid mitte kohustust osta (ostuoptsioon) või müüa (müügioptsioon) valuutat tulevikus lepingu sõlmimise kuupäeva kursiga (ostmise õiguse eest tuleb maksta väike preemia)

optsiooni tähtaeg - näitab, mis ajaks peab optsiooni omanik otsustama, kas ta kasutab optsiooni või mitte

ostjate ettemaksed (päevades) - ostjate ettemaksed / (realiseerimise netokäive / 360)

ostjatelt raha laekumise aeg (päevades) - nõuded ostjatele / (realiseerimise netokäive / 360)

ostjate tasumata arvete käibekordaja (kordades) - realiseerimise netokäive / keskmised nõuded ostjatele

ostutäht - väärtpaber, mis annab investorile õiguse osta mõne ettevõtte aktsiaid (võlakirju) varem kindlaks määratud hinnaga

pandiõigus - õigus arestida isiku vara, kuni kohustus on täidetud ehk võlg on makstud (õigus ei kehti võlgniku kinnisvara suhtes)

pangagarantii - panga tagasivõetamatu kohustus maksta garanteeritud kohustuse mittetäitmisel garantiikirjas näidatud rahasumma kliendile

pangatäht - seaduslik maksevahend paberrahas, mida emiteerib keskpank

pariteet - üheõiguslikkus, võrdväärsus

perpetuiteet - püsiva suurusega maksete lõpmata jada; igavene rent

Pigou efekt ehk tegeliku tasakaalu efekt - tegeliku rahatasakaalu muutusest tingitud tarbimisnõudluse muutumine

prokurist - prokuura alusel toimija; äri täisvolinik

prokuura - prokuristile antav volitus juriidilistele dokumentidele allakirjutamiseks ja/või äriasjade ajamiseks; kaubandustehingute eest makstav tasu

puhaskasumi osatähtsus netokäibes (%) - puhaskasum * 100 / realiseerimise netokäive

püsikorraldus - korraldus teatud ajavahemike järel korduvate maksete sooritamiseks

püsiva tulu hüpotees - hüpotees, mis käsitleb tarbimist stabiilsena ja sõltumatult lühiajalistest tulu kõikumistest

rahatsükli kestus (päevades) - operatsioonitsükli kestus (päevades) - ostjate ettemaksed (päevades) - hankijatele võla tasumise aeg (päevades)

rahaturufond - lühiajalistesse väärtpaberitesse investeeriv fond

rahvuslik kogutoodang, RKT - riigi tootmistegurite poolt teatud perioodil, tavaliselt 1 aasta jooksul loodud lõpptarbimisega kaupade ja teenuste kogusumma rahalises väljenduses

rahvuslik puhastoodang - sisemine kogutoodang, millest on maha arvatud amortisatsioonikulutused ja puhaseksport

rahvusliku kogutoodangu deflaator - väljendab protsentuaalselt nominaalse RKT suhet reaalsesse RKT-sse

realiseerimise printsiip - raamatupidamises rakendatav printsiip, kus tulud arvestatakse realiseerimise momendil või lepingus fikseeritud perioodi(de) kohta. Realiseerimise momendiks loetakse omandiõiguse ülemineku momenti ostjale

rebatt - väljateenimata intress, mis tagastatakse laenuvõtjale laenu ennetähtaegsel maksmisel

remitent - isik, kellele või kelle käsul tuleb veksel välja maksta

repo - tagasiostuleping, millega väärtpaberite emitent kohustub investorilt tagasi ostma obligatsiooni määratud hinnaga

restitutsioon - endisesse õiguslikku seisundisse ennistamine

reversioon - vara tagasiandmine selle esialgsele omanikule - vara tagasiandmine selle esialgsele omanikule

rimess - makseveksel; võlamakseks lähetatud veksel

riskikindlustus - meetod riski vältimiseks vastutoimelise tehinguga

sanatsioon - tervendamine; süsteemi rakendamine ettevõtte pankrotistumise vältimiseks või lihtsalt majanduslikest raskustest ülesaamiseks

saneerima - sanatsiooni teostama - sanatsiooni teostama

Say seadus - printsiip, mille järgi pakkumine ise loob enesele vastava nõudluse ning mille järgi liigset pakkumist ei saa eksisteerida

sisemine kogutoodang, SKT - riigis loodud lõpptarbimisega kaupade ja teenuste kogusumma rahalises väljenduses

soetusmaksumuse printsiip - raamatupidamises rakendatav printsiip, kus raamatupidamises võetakse varad arvele nende soetamise momendil tegelikus soetushinnas, väljaminekud nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses

solvents - maksevõime

split - nimiväärtuse vähenemine

spot-kurss - kiirvahetusel arvestatav hetkekurss - kiirvahetusel arvestatav hetkekurss

spot-tehing - tehing, mille täitmine toimub tehingu sõlmimise kohal ja ajal kehtivate hindade alusel; valuuta ost-müük hetkekursiga. Lepingu sõlmimisel annab üks pool teisele panga-deposiidi, mis on denomineeritud vastavas valuutas. Põhimõtteks on, et välisvaluuta arvelduse mõlemad pooled toimivad ühel ja samal päeval eesmärgiga minimiseerida kursirisk

spreed - hinnavahe

stagflatsioon - majanduse seisund, kus inflatsiooniga kaasneb kogutoodangu vähenemine ja tööpuuduse kasv

suhtelise tulu hüpotees - hüpotees, mis käsitleb tarbimist sõltuvana sotsiaalsest kuuluvusest ja eelnevate ning tulevaste perioodide tuludest

swap-kurss, ka swapkurss - kurss, mille alusel obligatsioonid asendatakse aktsiatega-kurss, ka swapkurss - kurss, mille alusel obligatsioonid asendatakse aktsiatega

swap-tehing - vahetusleping, kus lepingupartnerid vahetavad maksevooge; tehing, kus osapooled vahetavad erinevat valuutat tingimusel sooritada vastupidine operatsioon tulevikus (põhiliselt eksisteerib4 liiki swap’e: spot-ost - forward-müügi vastu, spot-müük - forward-ostu vastu, lühiajaline forward-ost - pikaajalise forward’i vastu, lühiajaline forward-müük - pikaajalise forward’i vastu). Eesmärk on hoida kokku intressikulusid ja maandada intressi- ja valuutariski

SWOT-analüüs - analüüsi vorm, kus hinnatakse ettevõtte tugevusi,nõrkusi, võimalusi ja ohtusid

ziiro - sularahata arveldus; veksli edasiandmispealdis - sularahata arveldus; veksli edasiandmispealdis

TALSE indeks - Tallinna Väärtpaberibörsi üldindeks, millesse kuuluvad kõik põhi- ja lisanimekirja aktsiad. Iseloomustab indeksisse kuuluvate aktsiate hindade keskmist muutumist

tarneklauslite C rühm - suhteliselt ostjakesksete tarneklauslite rühm, mis sisaldab tarneklausleid CFR, CIF, CIP ja CPT

tarneklauslite D rühm  - ostjakesksete tarneklauslite rühm, mis sisaldab käesoleval ajal tarneklausleid DAP, DAT, DDP 

tarneklauslite E rühm - müüjakeskne tarneklauslite rühm, mis sisaldab tarneklausli EXW

tarneklauslite F rühm - suhteliselt müüjakeskne tarneklauslite rühm, mis sisaldab tarneklauslid FAS, FCA ja FOB

tegelik keskmine tulumaksumäär (%)   -  tulumaks * 100 / maksueelne kasum

tekkepõhine arvestusprintsiip - ramatupidamises rakendatav printsiip, kus majandustehinguid kajastatakse siis, kui need on toimunud, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud; aruannete koostamisel tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määratleda aruandeperioodi tulud ja kulud

tootmistsükli pikkus (päevades) - varud kokku - ettemaksed hankijatele / (realiseeritud toodete kulu /360)

tulude ja kulude vastavuse printsiip - raamatupidamises rakendatav printsiip, kus antud perioodi jooksul kaupade ja teenuste realiseerimisel saadud tuludest arvatakse maha samade kaupade ja teenuste valmistamise, soetamise ja realiseerimisega seotud kulud; väljaminekuid, mida ei saa vastavusse viia tuludega, reguleeritakse aruande koostamisel nii, et ainult antud perioodi jooksul tekkinud väljaminekud kajastatakse kuludena

vahetusvõlakiri - võlakiri, mis omaniku soovi korral konverteeritakse võlakirja lunastustähtaja saabumisel aktsiateks

vara käibekordaja (kordades) - realiseerimise netokäive / keskmine vara

varatootlus puhaskasumi ja intressikulu järgi (%) - (maksueelne kasum + intressikulu) * 100 /keskmine vara

varatootlus puhaskasumi järgi (%) - puhaskasum * 100 / keskmine vara

varude käibekordaja (kordades) - realiseerimise netokäive / keskmised varud

varude müügiaeg (päevades) - varud kokku - ettemaksed hankijatele / (realiseerimise netokäive / 360)