Äriplaani ülesehitused


Alljärgnevalt on esitatud üks võimalik ülesehitus põhjaliku äriplaani korral ja üks võimalik ülesehitus lihtsa äriplaani korral.


Põhjaliku äriplaani võimalik ülesehitus:

Kokkuvõte

Ettevõtte senise tegevuse iseloomustus

     Ettevõtte üldandmed

     Missioon, visioon ja eesmärgid

     Ettevõtte senise tegevuse iseloomustus ja saavutused

     Ettevõtte praegused tegevusvaldkonnad, nende osakaal, turg, konkurents

     Ettevõtte organisatsioon

          Organisatsiooni struktuur

          Juhtkonna koosseis, CV-d, tööülesanded, vastutuse ulatus

Ettevõtte arenguperspektiivid

     Projekti lühiiseloomustus

     Projekti tehniline iseloomustus

     Projekti teostus

          Müügistrateegiate valik ja nende põhjendus

          Sõlmitavate lepingute kirjeldus

          Ajakava projektide käivitamisel

     Tooted ja teenused

          Toodete ja teenuste kirjeldus, nende eelised

          Hinnapoliitika

          Hinna kujundamise alused ja väljatöötatud hinnad

     Turg

          Pakkumine, nõudlus, eksport, import, nende maht ja suunitlus

          Peamised konkurendid, nende turuosa ja kindlus turul

          Kavandatavad turumahud ja valitav strateegia

          Eeldatav turuosa

     Ressursid

          Kaubad ja varustamine

          Peamised tarnijad, nende maksetingimused ja hinnad

          Transport

          Personal

               Töötajate planeeritav arv

               Töötasud

               Planeeritav koolitus ja sellega kaasnevad kulud

     Rakendatavad müügitoetusmeetmed

     SWOT analüüs

     Riskid ja nende maandamine

     Projektide finantseerimine

          Projekti maksumus     

          Finantseerimisallikad

          Tagatised

     Finantsprognoosid

          Raamatupidamisbilansi prognoosid

          Kasumiaruande prognoosid        

          Rahakäibe aruande prognoosid

          Oluliste rahandussuhtarvude prognoos

          Prognoositavad tasuvusnäitajad

     Riskid ja nende maandamine

Lisad

     Tegevuse asukoha plaanid

     Kasutatavate ruumide plaanid

     Fotod toodetest või toodetega seotud joonistest

     Olemasolevad rendilepingud

     Olemasolevad varustus- ja turustus(eel)lepingud

     Muu oluliseks peetav info.


Lihtsa äriplaani võimalik ülesehitus:

Kokkuvõte

Ettevõtte üldandmed

Ettevõtte missioon, visioon ja eesmärgid

Äriidee iseloomustus

Pakutavad tooted ja teenused ning nende hinnad

Tootmisprotsess

Turgu iseloomustavad näitajad

Konkureerivad tooted / teenused ja peamised konkurendid

Kliendid

Organisatsioon

Rakendatavad müügitoetusmeetmed

SWOT analüüs

Riskitegurid ja riskide maandamise võimalused

Projekti maksumus ja finantseerimine

Toote omahind

Finantsprognoosid

Tasuvuspunkti arvutused

Tegevuskava

Lisad