Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

16.10.2017

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

23. oktoobril 2017 avab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) 2017 III taotlusvooru. Dokumente võetakse vastu kuni 30. oktoobrini 2017. Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt PRIA e-teenuse keskkonna (uue e-PRIA) kaudu.

Toetuse üldeesmärk on maatulundusmaa viljelusväärtuse suurendamine ja sihtotstarbelise kasutuse tagamine korrastatud kuivendussüsteemide ja juurdepääsuteede kaudu.

Toetatavateks põhitegevusteks on:

maaparanduslikud tegevused – kuivendussüsteemi kuuluva hoone püstitamine või rajatise rajamine, nende rekonstrueerimine või uuendamine;

juurdepääsu tagamine põllumajandus- ja erametsamaale ning põllumajanduslikule tootmishoonele juurdepääsutee ehitamine või rekonstrueerimine.

Toetatava tegevuse osaks võivad olla ka kavandatava tegevusega seotud ettevalmistavad tööd.

Toetuse määr ja suurus sõltuvad toetatavast tegevusest.